barca.sk

Facebook Garden Concept Facebook Barca Nitra Instagram Instagram Barca Nitra
Košík (0) Suma: 0,00 €
Zásielkovňa
Poštovné zdarma

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Barca s.r.o.

 

čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok platí pre uplatnenie reklamácie v predajni a v internetovom obchode barcanitra.sk . Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom ( č. 40/1964 Zb. ) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 250/2007 Zb). Barca s.r.o. poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov, a to v zákonnej dĺžke 24 mesiacov. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade so všeobecnými hygienickými zásadami.

 

čl. 2

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v predajni spoločnosti Barca s.r.o. na Dlhej ulici 118 v Nitre. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia prijme, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste. Čo sa týka predaja živého materiálu, ak dôjde k úhynu rastlín, posudzuje sa každá reklamácia jednotlivo, t.j. skúma sa, ako došlo k úhynu a objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosti dodávateľovi pri zisťovaní skutočností podstatných pre posúdenie reklamácie. Preto uhynutý tovar nevyhadzujte. V prípade, ak objednávateľ požaduje vrátenie peňazí za uhynutý tovar, poškodený tovar, prípadne jemu nevyhovujúci tovar, je povinný reklamovaný tovar na svoje náklady vrátiť na adresu prevádzkárne dodávateľa. V prípade, že objednávateľ odmietne reklamovaný tovar vrátiť, reklamácia sa považuje za neopodstatnenú.

 

Internetový obchod

Pri nákupe cez internetový obchod musí reklamovaný tovar zákazník dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu prevádzky firmy Barca s.r.o., Dlhá 118, 949 01 Nitra. Tovar, určený na reklamáciu, musí byť zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy.

V krátkom sprievodnom liste je vhodné uviesť :

 • popis závady,
 • požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie,adresu, telefónny kontakt,
 • originál alebo kópiu faktúry, pokladničného dokladu

Fyzické poškodenie zásielky je kupujúci, povinný reklamovať u dopravcu pri prevzatí zásielky. Kupujúci je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky ( počet balení ) a poškodenie balenia. O zistených vadách dodávky je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol. V prípade vonkajšieho poškodenia obalu je povinný spoločne s dopravcom zásielku rozbaliť a overiť fyzický stav dodaného tovaru. Barca s.r.o. nemá možnosť neskôr akceptovať reklamáciu vád a nedostatkov, ktoré na dodanom tovare vznikli v dôsledku chyby alebo nedbalosti dopravcu. Odporúčame kupujúcemu poškodené zásielky neprevziať a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať firmu Barca s.r.o.

 

Reklamačný protokol na stiahnutie

 

čl. 3

Povinnosti predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

 • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
 • sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
 • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru,jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

O prijatej reklamácii sa musí predávajúci zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

čl.4

Práva a povinnosti spotrebiteľa

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, otvárať a neodborne manipulovať s tovarom. Opravy tovaru vo vlastnej réžii spotrebiteľa sú neprípustné. Spotrebiteľ má právo ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o odstrániteľné vady, vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakovane brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe, je záruka obnovená v plnej výške. Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

 

čl.5

Záručné podmienky

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä:

 • na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
 • na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
 • na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 • na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.
 • na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
 • na vady spôsobené prírodnými živlami,
 • na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
 • na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
 • na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
 • na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,

 

čl. 6

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2012. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

POBOČKA NITRA
BARCA s.r.o.
Dlhá 118
94901 Nitra

+421 0915 770 062
barcanitra@barcanitra.sk

POBOČKA ZLATÉ MORAVCE
ZRUŠENÁ

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x