barca.sk

Facebook Garden Concept Facebook Barca Nitra Instagram Instagram Barca Nitra
Košík (0) Suma: 0,00 €
Zásielkovňa
Poštovné zdarma

Obchodné podmienky

Predávajúci: BARCA s.r.o.
So sídlom: Dlhá 118, 949 01 Nitra, prevádzka: Dlhá 118, 949 01 Nitra

Tel.: 037/65 22 692, predajňa 0918 849 807.
IČO: 36 561 720
DIČ: 2021847091
IČ DPH: SK2021847091
Bankové spojenie: VUB Nitra, č.účtu:38 0836 9955 / 0200  
Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14948/N

Vážený zákazník, tieto reklamačné a obchodné podmienky upravujú a popisujú spôsob a postup pri obchodnom a reklamačnom jednaní a pri vykonaní záručných opráv. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru, pri dodaní, prevzatí a platbe za objednaný tovar, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
 2. Predávajúcim sa rozumie BARCA s. r.o., sídlo Dlhá 9, 949 01 Nitra, IČO: 36 561 720, IČ DPH: SK2021847091 /ďalej len ,,predávajúci"/ .
 3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba / koncový spotrebiteľ/, ktorá si objednala tovar u predávajúceho / ďalej len „ kupujúci"/.
 4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barcanitra.sk elektronickou poštou; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým kupujúcim, ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
 5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.barcanitra.sk predávajúceho.

 

Objednávanie tovaru

 1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barcanitra.sk, elektronickou poštou.
 2. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého bydliska, miesto dodania tovaru, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
 3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
 4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi kupujúcemu termín dodania tovaru. Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade, je dodacia lehota tovaru 48 hodín. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, predávajúci oznámi telefonicky alebo e-mailom kupujúcemu termín dodania tovaru. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, je predávajúci povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
 6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24.00 hod. daného dňa, v ktorom bola objednávka zaslaná. (Po tejto dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Kupujúci zašle zrušenie objednávky na e- mail: barcanitra@barcanitra.sk, a predávajúci obratom zašle potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru :
  • poštou na dobierku
  • kuriérom
  • osobným odberom v mieste predaja predávajúceho.
 3. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim v zmysle čl. II.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
 5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Ak je na tovare viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný je kupujúci povinný spísať s prepravcom protokol o škode. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.
 6. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
 7. Predávajúci pri dodaní tovaru odovzdá spolu s tovarom kupujúcemu i Všeobecné obchodné podmienky v písomnej forme.

 

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.barcanitra.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene nie je zahrnuté poštovné a balné. Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku sa účtuje podľa platného cenníka Slovenskej pošty a zazmluvnenej kuriérskej služby. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke alebo je zaslaná na e-mail kupujúceho v elektronickej podobe, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
  • zaplatením dobierky pri jej prevzatí
  • zaplatením v hotovosti v predajných miestach BARCA s.r.o., na Dlhej ulici č. 118 v Nitre
  • zaplatením predfaktúry zaslanej kupujúcemu; v prípade, ak kupujúci zvolí v objednávke možnosť Platba vopred na účet, predávajúci zašle obratom kupujúcemu predfaktúru. Tovar bude zaslaný kupujúcemu po úhrade predfaktúry.
 3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
 2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

 

Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, neodborným používaním tovaru, alebo v rozpore s návodom na použitie, vrátane neodborného zásahu do tovaru, vady spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté vady sa poskytnutá záruka nevzťahuje. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 2. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
 3. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
 4. Reklamácie je možné uplatniť na adrese: barcanitra@barcanitra.sk
 5. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
 6. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol". Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu. V reklamačnom protokole kupujúci opíše vady tovaru.
 7. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
 8. Predávajúci vybavuje reklamácie v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne na predajnom mieste predávajúceho. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
 9. Predávajúci vybavuje reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch podľa posúdenia do troch pracovných dní . Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vybaviť najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 10. Ak ide o odstrániteľnú vadu, je predávajúci povinný bezplatne, riadne a včas vadu odstrániť. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy:
  • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
  • ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru ).
  • ak ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
 11. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak. Predávajúci na základe písomného vyjadrenia servisného strediska rozhodne o oprávnenosti alebo neoprávnenosti reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok stanovených výrobcom tovaru. Predávajúci poskytuje kupujúcemu dovoz a odvoz reklamovaného tovaru do servisu bezplatne, i v prípade neoprávnenej reklamácie.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Pri zásielkovom predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom elektronickej pošty má kupujúci, ktorý je fyzická osoba a kupuje tovar, ktorý neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa zákona č.102/2014 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
  • Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu barcanitra@barcanitra.sk, prípadne písomne na adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
  • Pokiaľ už kupujúci tovar prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
  • Vrátený tovar musí byť kompletný v nedemontovanom a neporušenom stave, pričom súčasťou zásielky je aj pôvodné balenie a označenie. Tovar nesmie javiť známky používania. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, kupujúci vráti tovar na svoje náklady.
  • V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
  • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov
 2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv, ktorých predmet je uvedený v zákone 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 1567/9, Staré Mesto, 949 01 Nitra

POBOČKA NITRA
BARCA s.r.o.
Dlhá 118
94901 Nitra

+421 0915 770 062
barcanitra@barcanitra.sk

POBOČKA ZLATÉ MORAVCE
ZRUŠENÁ

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x